ZMĚNA - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA HABRU, HOŘICE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021 bude v letošním školním roce probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. do 16.  května 2020. V hořických MŠ je stanoven termín zápisu na pondělí 11. 5. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit v období od 2. do 16. května 2020 následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy – yfgku8z
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. Poštou na adresu: Mateřská škola Na Habru, Hořice, Jablonského 110, 508 01 Hořice
 4. Osobním podáním - pouze v pondělí 11. 5. 2020 v době od 9 do 16 hod v ředitelně budovy školy (žadatel na místě doloží vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, čestné prohlášení k očkování včetně kopie očkovacího průkazu dítěte – toto se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání).

Zvolíte-li možnost 1-3, spolu s vyplněnou žádostí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dítěte zašle:

 • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (tato povinnost se nevztahuje na děti, které mají od 1. 9. 2020 povinné předškolní vzdělávání),
 • kopii očkovacího průkazu,
 • kopii rodného listu dítěte (po ověření údajů bude dokument skartován a nebude součástí spisu).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Registrační číslo (v seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména dětí) vám bude zasláno stejným způsobem, jakým bude doručena Žádost o přijetí do MŠ.

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům můžete před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 18. 5. 2020 v době od 13:00 – 14:00 hodin v ředitelně školy.

 

Ředitelka mateřské školy bude při rozhodování o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání postupovat podle stanovených kritérií:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy.

Kritéria pro přijetí:

 1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu,
 2. Děti s trvalým pobytem v Hořicích, které před začátkem školního roku 2020/2021dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší),
 3. Děti s trvalým pobytem v Hořicích podle věku od nejstarších po nejmladší,
 4. Děti s trvalým pobytem mimo Hořice podle věku od nejstarších po nejmladší.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Seznam přijatých dětí do Mateřské školy Na Habru, Hořice bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.msnahabru.cz ) a na budově školy do konce května 2020.

Přílohy:

Zobrazení: 1059