PROVOZ ŠKOLY OBNOVEN 18. 5. 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHÁJÍ PROVOZ 18. 5. 2020 ZA DODRŽENÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MŠMT.

 

NAHLAŠTE DOCHÁZKU DĚTÍ NA EMAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., NEBO TELEFONICKY: 493 623 389 DO PÁTKU 15. 5. 2020 DO 12 00 HOD (i přesto, že jste se již hlásili na email p. Bílkové)

 

ZVAŽTE, PROSÍM, NUTNOST VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ.

PODLE POČTU NAHLÁŠENÝCH DĚTÍ ROZHODNEME O POČTU OTEVŘENÝCH TŘÍD. PROVOZ MŮŽE BÝT OMEZEN I NA JEDNU TŘÍDU. POKUD SE ROZHODNETE PRO ÚČAST DÍTĚTE V MŠ, SEZNAMTE HO S TÍM, ŽE ORGANIZACE PROVOZU BUDE TROCHU ODLIŠNÁ. ZVLÁŠTĚ U DĚTÍ, KTERÉ JSOU PRVNÍ ROK V MŠ A JEJICH ADAPTACE BYLA NARUŠENA. 

 

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ SE LIŠÍ OD STANDARTNÍCH PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠKOLSKÝCH, HYGIENICKÝCH, PRACOVNĚ PRÁVNÍCH A DALŠÍCH PŘEDPISŮ: 

 

K docházce budou přijímány pouze děti zdravé. 

Podmínkou nástupu je předání podepaného čestného prohlášení (viz příloha, také ke stažení na webu města v článku Mateřské školy se otevřou 18. května). 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Osoby s rizikovými faktory: 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou a. systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. a. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b. při protinádorové léčbě, c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m 2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin a. (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 Při podezření na možné příznaky COVID – 19: 

  •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Pokud se v MŠ vyskytne podezření na nákazu, musí být neprodleně děti izolovány a zajištěna ochrana jejich dýchacích cest rouškou. Z tohoto důvodu musí mít každé dítě uloženy v kapsáři v šatně dvě čisté roušky podepsané nebo označené svou značkou a sáček na použitou roušku.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy (včetně školní zahrady) nosit nemusí.

 

ORGANIZACE PROVOZU

Příchod a odchod: 

- doprovázející osoba jen jedna, po celou dobu pobytu v prostorách MŠ v roušce, zdržovat se jen nezbytnou dobu, jiné než zdravotní informace o dětech a požadavky řešit přednostně emailem, ne ústně v prostoru dveří třídy

- příchod dítěte do MŠ v roušce, minimalizovat shromažďování osob před školou

- po vstupu do budovy použít dezinfekci umístěnou ve vstupních prostorách

- svým podpisem každé ráno ve vstupním prostoru doprovázející osoba potvrdí, že dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídajících jakékoli virové infekci (rýma - i alergická, kašel, bolest hlavy, ucha, nevolnost, aj.) a že dítě ani jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve spolené domácnosti nepodléhá karanténě.

- vstup do šatny v omezeném počtu (nejvíce 3 děti + doprovod v jedné šatně), přítomnost jen po nutnou dobu

- ihned po převlečení si dítě před vstupem do třídy umyje pečlivě v umývárně ruce, použije papírové jednorázové ručníky

- doprovázející osoba do třídy nevstupuje, upozorní zaklepáním na dveře (stejně tak při odchodu z MŠ)

- učitelka si převezme dítě, zvyk podávání ruky se při příchodu a odchodu nahradí pozdravem a očním kontaktem

- pokud dítě vykazuje známky onemocnění, nebo první den při nástupu nemá vyplněné a podepsané čestné prohlášení, nemůže jej učitelka převzít

 

Opatření během pobytu dítěte v MŠ: 

- pravidelně  a častěji bude prováděna dezinfekce a úklid povrchů

- používání jednorázových papírových ručníků

- nebude prováděna zubní hygiena

- časté větrání

- ve zvýšené míře pobyt na školní zahradě (vybavte proto děti vhodným oblečením)

- vzhledem ke zvýšeným hygienickým požadavkům je vhodné, aby dítě mělo na pobyt ve třídě každý den čisté oblečení

 

Stravování:

- děti si nesmí samy jídlo nabírat (jiná organizace při svačinách, obědu)

- zvýšená hygiena

- včas odhlašovat stravu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo 493 623 389 - do 12: 30 hod předchozího dne), jídlo nelze vydávat do vlastních jídlonosičů

POKUD VÍTE, ŽE DÍTĚ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU NENASTOUPÍ K DOCHÁZCE, VYZVEDNĚTE SI, PROSÍM JEHO OSOBNÍ VĚCI (OBLEČENÍ, PYŽAMO, HRNÍČEK, KARTÁČEK...) CO NEJDŘÍVE!

 

TATO OPATŘENÍ JSOU ZÁVAZNÁ PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ A DĚKUJEME ZA JEJICH DODRŽOVÁNÍ.

Případné dotazy pište nebo volejte na výše uvedené kontakty.

 

Mgr. Soňa Lánská, ředitelka školy

 

Přílohy: 

Čestné prohlášení

Zobrazení: 832