ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ NA HABRU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým doporučením MŠMT k organizaci zápisu se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v době od 2. 5. do 16. 5. 2021

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy - yfgku8z
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Mateřská škola Na Habru, Hořice, Jablonského 1108, 50801 Hořice
  • osobním předáním žádosti v úterý 11. 5. 2021 od 9.00 do 16:00 hod v budově školy.

 

 DÁLKOVÝ ZPŮSOB: 

- Žádost o přijetí je možné si stáhnout na webových stránkých naší školy v sekci Dokumenty - Žádost přijetí do MŠ nebo na webu města nebo si ji osobně vyzvednout u ředitelky školy po předchozí domluvě (Tel.: 493623389)

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí být již potvrzená lékařem (potvrzení lékařem se netýká povinného předškolního vzdělávání).

Přílohy žádosti: 

  • kopie rodného listu             

Vše poslat výše uvedeným dálkovým přístupem (datová schránka, email)

 

OSOBNÍ PODÁNÍ 11. 5.: 

- vyplněná a lékařem potvrzená žádost o přijetí (potvrzení lékařem se netýká povinného předškolního vzdělávání)

- rodný list ditěte 

- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 

Od počátku školního roku (tj. září 2021), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 stanoví školské obvody spád. ových mateřských škol zřizovaných městem Hořice.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let.  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

 

Kritéria pro přijetí do MŠ:

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu,
  2. Děti s trvalým pobytem v Hořicích, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší),
  3. Děti s trvalým pobytem v Hořicích podle věku od nejstarších po nejmladší,
  4. Děti s trvalým pobytem mimo Hořice podle věku od nejstarších po nejmladší.

Do speciálních tříd se přijímají děti na základě doporučení příslušného školského poradenského zařízení.

 

Zobrazení: 576