ZÁPIS DĚTÍ CIZINCŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se uskuteční 

 

 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v pondělí 20. 6. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin.

 

 

  • Dítě-cizinec, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • Dítě-cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
  • K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně).
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti.
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (netýká povinného předškolního vzdělávání).

Přihlášku podávají :

  • Zákonní zástupci (podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič,

zletilý sourozenec).

  • Osoba, která má dítě svěřené do péče.
  • Obecný opatrovník (určený soudem).
  • Ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku (tj. září 2022), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Hořice (v příloze).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let.  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.     

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku. 

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ — ІНОЗЕМЦІВ У ДИТЯЧІ САДКИ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІКВідповідно до Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту) зі змінами та відповідно до Закону № 67/2022 Зб. відбулись зміни в галузі освіти та навчання у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації.

Реєстрація дітей до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік у понеділок 20 червня 2022 року з 13:00 до 16:00

Кого приймуть до дитячого садка   

• Дитина-іноземець, якій надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візою або записом про надання тимчасового захисту.   

• Дитина-іноземець, якій видана віза на перебування більше 90 днів та призначена віза толерантності.

 

Необхідні документи  

   • Заява про вступ до дошкільної освіти.

    • Для підтвердження (а не копії) підтвердження особи дитини та особи законного представника (віза толерантності або тимчасового захисту).  

   • Підтвердження місцепроживання дитини .   

  • Підтвердження педіатра з Чехії про обов’язкову вакцинацію, імунітет чи протипоказання (це не стосується дітей дошкільного віку).

 

Заяву можуть подати:   

  • законні батьки чи опікуни (відповідно до законодавства України законним опікуном може бути також бабуся чи дідусь, дорослий брат і сестра).  

   • Особа, яка має дитину під опікою.  

   •Опікун (призначачений судом).  

   • Інституційний заклад, до якого довірена дитина.

Обов’язкова дошкільна освіта

З початку навчального року (тобто з вересня 2022 року),дошкільна (підготовча) освіта  є обовязковою!!!(стосується усіх дітей яким виповнилось 5 років).

Законний заступник дитини зобов’язаний зареєструвати дитину  до дошкільного навчання у календарному році, з якого починається обов’язок дошкільної освіти дитини.

Обов’язкова дошкільна освіта(підготовча група) стосується усіх громадян які перебувають у Чеській Республіці більше 90 днів, і громадян іншої держави-члена Європейського Союзу, які перебувають у Чеській Республіці більше 90 днів. Крім того, обов’язкова дошкільна освіта стосується  і інших іноземців, які мають право на постійне або тимчасове перебування в Чеській Республіці більш ніж 90 днів, а також на громадян які чекають на надання міжнародного захисту. Обов’язкова дошкільна освіта не стосується  дітей з глибокими розумовими вадами.

Загальнообов’язковим декретом № 1/2017 визначено дитячі садки, які знаходяться під опікою міста Горжіце (у додатку).

Дошкільна освіта (садочок) організовується для дітей, як правило, від 2 до 6 років. Дитина віком до3 років не має законного права на прийом до дитячого садка. Причиною неприйняття дитини до садочку  може бути обмеженно кількістю чи можливістю набору та спроможністю садочку.

   Не зарахувавши дитину до дошкільної освіти та не дбаючи про її обов’язкове дошкільне навчання, законний заступник вчиняє правопорушення!

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

Zobrazení: 771