Organizace provozu

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy je od 6: 00 – 16:00 hodin.

Rodiče ráno přivádějí děti do MŠ nejpozději do 8:00 hod, a o příchodech mimo tento čas, předem informují učitelky. Mateřská škola se uzamyká v 8:00, rodiče přicházející s dětmi po této době využívají ke vstupu do MŠ zvonek umístěný u hlavních dveří. Podmínky a opatření k zajištění bezpečnosti jsou předmětem Školního řádu a Minimálního standardu bezpečnosti školy.

Pro rodiče, kteří si vyzvedávají děti po obědě, se otvírá škola od 12:00 – 12:30 hod a odpoledne je MŠ otevřena od 14:15 hod.

MŠ se uzavírá v době hlavních prázdnin po dohodě se zřizovatelem.

PROSÍME – CHOĎTE VČAS!

Někomu se tato prosba může zdát banální, ale není tomu tak – podívejme se na to dětskýma očima.

Když si ráno dítě nepohraje s ostatními, jak je zvyklé, není „ve své kůži“, nezačne mu hezky celý den.  Pojďme dopřát ranní pohodu všem dětem i těm, které už si ji ve školce od rána užívají  - bez odbíhání paní učitelky, otvírání a zavírání dveří, bez rušení jejich pozornosti a zaujetí. Od 8:30 většinou začínají řízené nebo skupinové činnosti (nejčastěji komunitní kruh, cvičení, ale i práce v koutcích, centrech), kdy se pedagog věnuje dětem. Těm se ostatně věnuje nepřetržitě - neustále má na zřeteli, kde jsou, co dělají, jak se chovají. Čas na ranní výměnu informací o dítěti s rodičem se opožděným předáním značně omezí, předání není dostatečné.

Co nám na pozdním příchodu vadí:

Učme děti od začátku ne hned velkým vlastnostem, ale malým ctnostem. A k těm včasný příchod patří. Prosím informujte nás, o plánovaných pozdějších příchodech alespoň den předem. Pokud máte problém s ranním vstáváním, oblékáním atd. můžeme si o tom společně pohovořit a najít možnosti řešení. Naše vzájemná komunikace pomůže nejvíc samotným dětem – ve školce pak budou už od rána spokojené.

 

POSTUP PŘI OPAKOVANÉM POZDNÍM VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE JE UVEDEN VE ŠKOLNÍM ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

OMLOUVÁNÍ A NAHLÁŠOVÁNÍ DĚTÍ

Povinností rodičů či zákonných zástupců dítěte je oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte nejpozději do 12,30 hod dne před předpokládanou nepřítomností. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce MŠ neprodleně po zjištění této skutečnosti.

Při omluvě uvede důvod nepřítomnosti a její předpokládanou dobu.

Po nepřítomnosti je nutné den předem do 12:30 dítě opět nahlásit k docházce.

V praxi to znamená dvě možnosti:

  1. odhlášení dítěte na dobu určitou – např. do středy a v tomto případě je na čtvrtek automaticky přihlášeno
  2. na dobu neurčitou, do odvolání – dítě bude automaticky na další den odhlašováno a den před nástupem musí rodič dítě k docházce přihlásit.

 

REŽIM DNE

- je flexibilní, uvedené časy jsou orientační a mohou být přizpůsobeny potřebám dětí, provozu MŠ, počasí, po celý den je samoobslužný pitný režim

6:00 – 8:15

otevření mateřské školy

děti se scházejí ve III. třídě (Berušek)

7,15 - děti se rozcházejí do svých tříd (Kuřátek a Žabiček)

převažují spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru ve třídách

podle potřeby individuální práce, řízené činnosti

8:15 – 9:30

pokračování ve spontánních hrách

pohybové aktivity – řízené, spontánní

společné přivítání dne v komunitním kruhu – řízená činnost

hygiena, dopolední stolování - svačina

skupinové činnosti nabízené učitelkou (nepřímo řízené samostatné činnosti – pedagogem nabízená nabídka, činnosti v centrech a koutcích

zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti

příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30

odchod na pobyt venku (v letních měsících i dříve)

pokud není vhodné počasí – pohybové a náhradní aktivity v MŠ

11:30 – 14:15

hygiena, oběd

příprava na odpočinek

čas relaxace a odpočinku, klidové činnosti

individuální práce s dětmi

14:15 – 15:00

odpolední stolování - svačina

samostatné (spontánní a skupinové) herní a pohybové aktivity dětí

podle potřeby individuální práce, řízené činnosti

15,00 – 16,00

soustředění dětí ve III. třídě či na zahradě – spontánní hra

individuální práce

postupné odcházení domů

 

Co děti do MŠ potřebují

Co děti do MŠ nepotřebují

Zobrazení: 3817