OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020 VZHLEDEM KE COVID 19

Mateřská škola Na Habru, Hořice

Jablonského 1108

508 01 Hořice

 

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY

 OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020 VZHLEDEM KE COVID 19 NA ZÁKLADĚ MANUÁLU MŠMT ZE DNE 17. 8. 2020

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 •  Škola nebude vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti při nástupu dítěte do školy
 •  V prvním týdnu školního roku budou aktualizovány všechny kontakty (telefonní čísla a e-maily) zákonných zástupců.
 •  Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
 •  Žádáme zákonné zástupce, aby se v budově školy zdržovali po nezbytně nutnou dobu a doprovázející osoby byly nejvýše dvě.
 •  Po vstupu do budovy školy používejte dezinfekční prostředek umístěný ve vchodu do budovy. Vstup do budovy je bez roušek.
 • Dítě, které se v šatně převlékne, si před vstupem do třídy umyje v umývárně ruce mýdlem, teprve potom ho zákonný zástupce nebo jiná doprovázející osoba předá učitelce.
 • Při zjištění příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, dušnost, bolest hlavy, průjem, ztráta čichu, chuti, bolesti svalů, kloubů) u dítěte následuje tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a zákonný zástupce je přítomen – dítě nebude vpuštěno do školy;
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a zákonný zástupce není přítomen – škola bude neprodleně informovat zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy, zákonní zástupci jsou povinni dítě ze školy neprodleně vyzvednout;
  • příznaky se objeví v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – dítěti bude poskytnuta rouška a umístí se do samostatné místnosti a současně budou informováni zákonní zástupce o povinnosti bezodkladně vyzvednout dítěte ze školy.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař.
 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, budou mít povinnost distančního vzdělávání, pokud dojde v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (nařízení KHS, MZd, karanténa) k uzavření školy, nebo chybí většina dětí ze třídy, kde se vzdělávají děti s povinným předškolním vzděláváním
 •  Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 •  Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
  • V mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
 • - Opatření se mohou měnit podle vývoje situace ve společnosti.

                                                                                                                             

                                                                                                                              Mgr. Soňa Lánská, ředitelka školy

Zobrazení: 656