NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ PRO DĚTI

Jde o programy doplňující hlavní vzdělávací nabídku. Mají formu dopolední i odpolední zájmové činnosti, rozvíjejí dovednosti a schopnosti, plní preventivní funkci.

Kroužek Veselé pískání

Pro koho: děti 5 – 6 leté

Kdy: v úterý - ZAČÍNÁME 3. 10. 2017, NAHLÁŠTE DÍTĚ VE III. TŘÍDĚ - BERUŠEK

V kolik: lichý týden od 12:45 – 13:30 hod a sudý týden od 7:15 – 8:00 hod.

Za kolik: zdarma, děti si nosí pouze své flétničky

Cíl: Cílem je ovlivnit rozvoj hudebních schopností dítěte a přitažlivou formou podněcovat jeho zájem o hudbu.

Charakteristika a záměr:

U dětí dochází především k utváření hudebních dovedností, které však nejsou jen motorickým aktem a automatizací pohybů, ale hra plní také prevenci respiračních potíží a vytváří u dětí radostný psychický zážitek z potěšení, že se naučí něco nového. Důležitou dovedností je koordinace rukou a očí. Dítě si musí zkontrolovat, zda má své prsty správně postavené. Hra na flétnu rovněž posiluje předčtenářskou dovednost – čtení zleva doprava (pohyby očí), děti si procvičují rytmizaci. Dalším přínosem je spolupráce školy a rodičů.

Svoje umění pak děti mohou předvést na besídkách a vystoupeních.

Účast je dobrovolná. Uskutečňuje se formou zájmového kroužku a vede jej učitelka školy.

 

 

Kroužek Angličtinka - seznamování se základy cizího jazyka

Pro koho: pro děti všech věkových skupin, děti jsou rozděleny na dvě skupiny – mladší a starší.

Kdy: v úterý - ZAČÍNÁME 3. 10. 2017, NAHLAŠTE DÍTĚ NA NÁSTĚNCE VE VSTUPNÍ HALE DO 15. 9. 2017

V kolik: od 14:20 – 14:50 hod mladší děti

             od 14:55 - 15:35 hod starší děti

Za kolik: placená aktivita, pro školní rok 2017 - 18 - 850 Kč/pololetí, včetně pracovního sešitu)

Cíl: Seznámit děti se základy angličtiny, a to nenásilnou formou hry, zábavných činností (písničky, říkanky, výtvarné, pohybové činnosti).

Charakteristika a záměr:

Děti v předškolním věku by se měly s cizím jazykem seznamovat např. z těchto důvodů:

 • je to ideální doba pro první kontakt s cizím jazykem

 • děti se snadno učí a poznávání je baví

 • ulehčí to výuku AJ na základní škole

 • děti si výukou angličtiny trénují paměť, myšlení a pozornost

 • rozvíjejí se tak komunikační kompetence dítěte a formuje se jeho vyjadřování

 • výuka angličtiny také napomáhá rozvíjet osobnost

Tento program probíhá ve škole formou odpolední zájmové činnosti, pod vedením lektorky.  Rodiče se mohou účastnit výuky i se svým dítětem a každé pololetí je ukázková lekce.

 

 

Kroužek Pastelka

Pro koho: pro děti 4 - 6 leté, omezeno počtem - nejvíce 10 dětí

Kdy: BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM ZÁŘÍ, RODIČE MOHOU NAHLÁSIT DĚTI DO KROUŽKU VE III. TŘÍDĚ  - BERUŠEK

V kolik: PO OBĚDĚ

Za kolik: zdarma

Cíl: Klade si za cíl u dětí rozvíjet fantazii, tvořivost, manuální zručnost, soustředění, talent a chuť tvořit, představivost a cit pro krásu a umění.

Charakteristika a záměr:

Podpora výtvarného a tvořivého projevu dítěte. Vedle základních výtvarných technik a postupů, jsou zařazovány oblíbené i netradiční činnosti a techniky.

Práce malých umělců zdobí nejen prostory školy, ale jsou zařazovány do různých soutěží pořádaných po celé ČR, vedou učitelkjy školy.

 

 

Plavecká škola 2017-2018 - ZAČÍNÁ 4. 12. 2017

Pro koho: pro děti 5 – 6 leté

Kdy: BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM ZÁŘÍ 2017

S sebou: batůžek s plavkami, osuškou, pití

Za kolik: hrazena rodiči - 10 lekcí/450 Kč, POTVRĎTE ZÁJEM - NEZÁJEM DO 15. 9. 2017 VE III. TŘÍDĚ BERUŠEK

Cíl: Cílem předplavecké výuky je osvojení tzv. „pocitu vody“, zvládnutí rytmických výdechů do vody, potápění, splývání v poloze prsa, znak a prvních plaveckých pohybů (kraulové a znakové nohy).

Charakteristika a záměry:

Program zajišťuje Sportovní zařízení města Hořice – plavecká škola. Děti s učitelkami v dopoledním čase dochází do místního bazénu a v 10 lekcích se hravým způsobem seznamují s předplaveckými dovednostmi. Učební plán předplavecké výuky zohledňuje specifika, která jsou daná psychickými a fyziologickými předpoklady v tomto věkovém období.

 

 

Sportovní školička 2016- 2017 ZAČÍNÁ 11. 9. 2017

Pro koho: pro děti od 4 let, nerozlišují se sportovní vlohy, OMEZENO POČTEM - DO 25 DĚTÍ

Kdy:  pondělky od 11. 9 - 23. 10. 2017 - 7 lekcí, NAHLAŠTE DĚTI VE III. TŘÍDĚ BERUŠEK DO 8. 9. 2016 + UHRAĎTE ZÁLOHU 200 Kč/DÍTĚ

V kolik: pondělky v dopoledních hodinách

Za kolik: 420 Kč/7 lekcí,

Cíl: Všeobecný pohybový rozvoj dětí

Charakteristika a záměry:

Přihlášené děti docházejí do tělocvičny (sokolovna, sportovní hala gymnázia), s sebou si nosí v batůžku sportovní oblečení, obuv a pití. Školička má 7 lekcí, které sestavuje a vede někdejší fotbalový trenér Josef Hloušek a jeho tým odborných trenérů. Děti získávají pohybové dovednosti v běhu, v koordinaci, obratnosti, seznamují se se základy míčových her, je rozvíjena a podporována jejich sebedůvěra a sebevědomí.

 

 

Muzikohrátky neboli „bubnování“ - v roce 2017- 2018 po dohodě až v II. pololetí

Pro koho: všechny věkové kategorie, děti nemusí umět noty, ani mít hudební vzdělání

Kdy: jedná se o 5- 8 lekcí v nepravidelný čas

V kolik: v dopoledních hodinách

Za kolik: hrazena rodiči +MŠ

Muzikoterapeutické činnosti zajištěné muzikoterapeuty. Děti pod vedením lektorů pracují s hudbou, zvuky, tóny, rytmem, dechem a zpěvem. Cílem je ukázat, že každý se může hudebně projevit, radovat a zapojit se. Odměnou všem pak bývá společné improvizované hraní a zpívání, kde každý má svůj prostor k sebevyjádření.

 

DALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S RODIČI V NAŠÍ ŠKOLE:

Rodiče vnímáme jako partnery, kteří jsou hlavními vychovateli svých dětí a mají na jejich výchovu největší vliv. Nabízíme individualizovaný přístup nejen dětem, ale i rodičům, což znamená, že si rodiče mohou vybrat takovou spolupráci s námi, která nejlépe vyhovuje jejich podmínkám, potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí. Proto je naše nabídka forem spolupráce dostatečná.

Formy a možnosti spolupráce:

 • denní krátké informační pohovory s rodiči při předávání dětí nebo při sjednané konzultaci

 • konzultační hodiny ředitelky

 • plánované konzultační dny s učitelkami v průběhu školního roku

 • informace na webových stránkách MŠ, nástěnkách, elektronická pošta

 • seznámení rodičů s koncepcí výchovně vzdělávací práce, se školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání pro MŠ – možnost rodičů vyjádřit se, nabídnout prostor pro připomínkování

 • schůzky s rodiči

 • pobyt s dětmi v MŠ v době adaptace a kdykoli po dohodě s učitelkami

 • začleňování takových témat do vzdělávání, která umožňují získávat od rodin materiální i odbornou podporu – exkurze, návštěvy ve třídách

 • besídky, slavnostní rozloučení s předškoláky

 • tvořivé dílny, dny otevřených dveří,

 • dotazníky, ankety

 • společná setkávání, společná odpoledne, neformální akce (činnosti, soutěže dle náplně TVP, halloween, indiáni, čarodějnice, apod.)

 • cvičení pro maminky

 • nabídka přednášek, besed, seminářů odborníků (odborní lékaři, pracovníci PPP, aj.)

 • účast rodičů na výletech

 • možnost vypůjčení literatury - dětské i odborné

 • poskytování fotodokumentace z akcí

 • pomoc rodičů škole (dary, sponzoring, opravy, úklid školní zahrady).

Zobrazení: 2144