INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se uskuteční zápis dětí k  předškolnímu  vzdělávání  pro školní rok 2023/2024:

ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 9.00 do 16.00 hodin

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku (tj. září 2023), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 ZDE stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Hořice.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let.  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

Kritéria pro přijetí do MŠ:

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (podle věku od nejstarších po  nejmladší).
  1. Děti s trvalým pobytem v Hořicích, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).
  1. Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 12. 2023, pro něž je mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).
  1. Děti s trvalým pobytem v Hořicích, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 12. 2023, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).
  1. Děti s trvalým pobytem mimo Hořice podle věku od nejstarších po nejmladší.

Do speciálních tříd se přijímají děti na základě doporučení příslušného poradenského zařízení.

Rodiče či jiní zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, si přinesou rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz a vyplněný dokument „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který musí být již potvrzený lékařem. (Potvrzení lékařem se netýká povinného předškolního vzdělávání). K vytisknutí  ZDE .

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku. 

Letos proběhne pouze jeden zápis (dle školského zákona), kterého se účastní i děti cizinci z Ukrajiny. 

 

Zobrazení: 1340